dgt

Машини за ръчно шлифоване и полиране

 

Отрезни машини

 

Машини за газопламъчно, плазмено и лазерно заваряване

 

NC управляеми, прецизни, стругови машини модел CE 032

 

Специализирани машини за автоматизирано заваряване

 

Специализирано оборудване

 

Център за обучение на заварчици

 

 

 

 

Домашни рецепти за готвене :)

 

 

Галерия видео

За контакти

Помощ OnLine

 

   Документация за провеждане на процедура с предмет:
Закупуване и доставка на средства за колективна защита по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1. Локална аспирационна уредба към лентошлифовъчна машина
Обособена позиция 2. Защитни прегради за заварчици
Обособена позиция 3. Мобилна аспирационна система – ръкав


За определяне на изпълнител, съгласно чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. в рамките на проект договор № BG05M9OP001-1.003-2442-С01, с наименование: „Добри и безопасни условия на труд в „ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ” АД. Договорът се изпълнява в рамките на процедура: BG05M9OP001-1.008 „ ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД “ по ОПРЧР. Бенефициент по проекта е „ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ” АД.
За повече информация

Проекти изпълнявани от ИЗА АД:
Проект BG05M9OP001-1.008-2442-C01 –"Добри и безопасни условия на труд в „ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ” АД"
За повече информация

    Институтът по заваряване, основан през 1963 г. в град София е акционерно дружество. Дружество с традиции в областта на заваръчното оборудване, технологиите за заваряване, в производството на електроди, както и в обучението на кадри по заваряване.

    Институтът по заваряване е производител на: специализирани машини за автоматично заваряване на водосъдържатели от нисколегирани и хром-никелови стомани с тегло до 2000 кg; ротатори за заваряване и наваряване на детайли с тегло до 250 кg; унифицирани модули и машини за механизирано и автоматизирано заваряване на линейни и кръгови шевове; трактори за механизирано заваряване и рязане; манипулатори за заваряване; специализирани машини за точково и релефно електросъпротивително заваряване.

    Институтът е специализиран в производството на гама машини за обработка на детайли от цветни метали, създадени конкретно за българския филиал на "IDEAL STANDART' - 'ВИДИМА" - АД. Серийно се произвеждат следните машини: лентошлифовъчна машина, модел DBS-450, за ръчно шлифоване на заготовки от цветни метали преди полирането им; ръчна полираща машина, модел POLIR 1000, за ръчно полиране на детайли със сложна форма; комбинирана машина за ръчно  полиране и шлифоване, модел DBPS - 450.

     Институтът по заваряване проектира, изработва и внедрява комплексни обекти в областта на дискретните производства. По негова разработка е внедрена транспортно-захранваща система на линия за изработка на пясъчни сърца и линия за ултразвуково обезмасляване във  'ВИДИМА" - АД.

     Институтът по заваряване провежда обучение на заварчици: за всички степени на правоспособност и по всички методи на заваряване на металите в собствен учебен център, лицензиран от Министерство на образованието, като издава удостоверение за придобита степен на квалификация; за заваряване на пластмаси и издава сертификат за супервайзери.

     Институтът по заваряване извършва: заваряване, наваряване и рязане на металите; ремонт и възстановяване на изделия от чугун и цветни метали; изработка на заварени конструкции; проектиране и изработване на уникални машини, съоръжения и комплексни обекти; проектиране и изработване на NC управляеми машини за рязане и шлифоване; заваряване на тръбопроводи от пластмаса; изработване на пластмасови конструкции.

 

 iza_ad@mail.bg

тел: 02/9790883; факс: 02/9790885